Bardzo proszę przy określeniach afiliacji referentów nie używać ponad miarę skrótów. Nie piszmy np.:ZTUZ IF UJ, ale raczej: Zakład Teorii Układów Złożonych, Instytut Fizyki UJ
Usilnie proszę wszystkich ogłaszających seminaria w tym serwisie, aby przestrzegali z dawna przyjętego dla publicznych ogłoszeń obyczaju podawania stopni i tytułów naukowych referentów. Jeśli referent nie jest znany słuchaczowi, stanowi to dodatkową informację, często decydującą o tym, czy chce się posłuchać referatu.
Przy pisaniu tytułów lub streszczeń referatów często potrzebne są greckie litery, symbole specjalne itp. Można je wpisywać przy użyciu t.zw. "character entities", czyli kodów o składni:
&#dddd;, gdzie d jest cyfrą dziesiętną
Wykaz tych kodów znajduje się np. tutaj:
http://dev.w3.org/html5/html-author/charref
Teksty w pozycji wskaźników dolnych ujmuje się w "nawiasy" <sub> ... </sub>, teksty wskaźników górnych — odpowiednio w "nawiasy" <sup> ... </sup>, teksty kursywą — odpowiednio w "nawiasy" <i> ... </i>
Proszę zwrócić uwagę na parametr "czas trwania seminarium". Parametr ten nie oznacza czasu trwania referatu, lecz maksymalny całkowity czas, na który zajmujemy salę. System dokonuje sprawdzenia, czy ten przedział czasu nie przecina się niepusto z czasem trwania innych seminariów, wcześniej ogłoszonych w danej sali; w razie stwierdzenia takiego konfliktu ostrzega ogłaszającego seminarium, lecz nie wstrzymuje bezwzględnie jego publikacji
Jesli referat jest szczególnie interesujący i przeznaczony dla szerszego grona słuchaczy, możesz wyrazić życzenie, by wiadomosć o nim została opublikowana na ekranach informacyjnych w hallach budynku Wydziału FAIS UJ. W takim przypadku pisząc ogłoszenie wstaw do pola końcowego komentarza [po danych ogłaszającego] słowo: DISPLAY [koniecznie dużymi literami!]
Wczesne ogłoszenie zwiększa szanse na publikację!
Ostateczna decyzja o takiej publikacji należy jednak do sekretarza naukowego Instytutu Fizyki UJ.